OV528 - Hoor, de eng'len zingen de eer

strofe 1

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.

Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

strofe 2

Hij, die heerst op 's hemels troon,
here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

strofe 3

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!