OV496 - Kadosh

strofe 1

Kadosh, kadosh, kadosh,
Kadosh, kadosh, kadosh,
Adonai, Elohim, tz`vaoth,
Adonai, Elohim, tz`vaoth,

refrein

Asher hayah
v`hoveh v`yavo!
Asher hayah
v`hoveh v`yavo!

strofe 2

Heilig, heilig, heilig,
Heilig, heilig, heilig,
is de Heer onze God, de Almachtige,
is de Heer onze God, de Almachtige.

refrein

Die was en Die is
en Die komen zal,
Die was en Die is,
en Die komen zal.