OK27a - Jezus klopt

strofe 1

Jezus klopt, klopt, klopt
aan de deur van je hart.
Jezus klopt, klopt, klopt
aan de deur van je hart.
Jezus klopt, klopt, klopt
aan de deur van je hart.
Open de deur voor Hem!

strofe 2

Jezus roept, roept, roept
mag Ik binnen bij jou?
Jezus roept, roept, roept
mag Ik binnen bij jou?
Jezus roept, roept, roept
mag Ik binnen bij jou?
Geef Mij je hele hart!