OK174 - Want ik weet

strofe

Want ik weet (want ik weet)
dat mijn God (dat mijn God)
dag en nacht (dag en nacht)
aan mij denkt (aan mij denkt)

refrein

Vol van vrede (vrede)
Liefde (liefde)
Genade (genade)
en Goedheid

Vol van vrede (vrede)
Liefde (liefde)
Genade (genade)
en Trouw