AK30 - Parellied

strofe 1

Weet jij, dat de Vader jou kent?
Weet jij dat je van waarde bent?
Weet jij dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand.
Een parel in Gods hand.

strofe 2

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand.
Een parel in Gods hand.